ภารกิจ
   1. จัดบริการเสนารักษ์ในระดับกองทัพภาคให้แก่หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ
   2. เพิ่มเติมขีดความสามารถหน่วยเสนารักษ์ต่างๆ ในระดับกองทัพ
   3. จัดชุดศัลยกรรมสนับสนุนในหน่วยแนวหน้า
   4. จัดบริการเวชกรรมป้องกันในพื้นที่รับผิดชอบ
   5. ส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์