ประวัติหน่วย
                กำเนิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 ในอัตราโครง ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 67/12 ลง 18 ส.ค. 12 ชื่อว่า " กองพันทหารเสนารักษ์สนับสนุน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 " ตั้งหน่วยอยู่ที่ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย (เก่า) หน้าค่ายสุรนารี ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาอยู่ที่ “ ยูซ่าซับไทย ” ถนนเดชอุดม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

               และเมื่อ 11 เม.ย.12 ได้ย้าย ที่ตั้งหน่วยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตามคำสั่ง ทบ.ที่ 67/13 ลง 17 ม.ค.13 ให้จัดตั้ง กองพันทหารเสนารักษ์สนับสนุน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประกอบด้วย
               1. กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ
               2. กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน จำนวน  3  กองร้อย
               ต่อมาได้แปรสภาพจากหน่วย กองพันเสนารักษ์สนับสนุน เป็นกองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2  ตามคำสั่ง ทบ.ที่ 276/26 ลง 12 ส.ค.26

               ต่อมากองทัพบก ได้กำหนด ให้ใช้หมายเลขต่อท้ายชื่อหน่วยเป็น “ กองพันทหารเสนารักษ์
ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ”ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่ 134/27 ลง25 พ.ค.27 เรียกชื่อย่อว่า
“ พัน.สร.22 บชร.2 ” ใช้เครื่องหมายสังกัด พ/๒๒ จนถึงปัจจุบันนี้