ผู้บังคับบัญชาพ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพันพ.อ.อภิรักษ์   ไชยรุ่งเรือง
ผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม

 พ.ต.นิกร  คะสูงเนิน
ทำการแทน
นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพลพ.ท.สุเทพ  ฉิมสูงเนิน
นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าวพ.ต.ทรงวุฒิ  เกื้อกูล
ทำการแทน
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงร.ท.นพกร  จันทร์แจ้ง
เจ้าหน้าที่การเงินร.อ.โสภณวิชญ์  สารบรรณ
ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
ร.อ.ศรัณย์  ค้าข้าว
ทำการแทน
หัวหน้าชุดเวชกรรมป้องกัน
พ.ท.หญิงอภิญญา   เผ่าจินดา

ผู้บังคับคลังเวชภัณฑ์
ร.อ.กิตติศักดิ์  สอนสา

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 1
พ.ต.นิกร  คะสูงเนิน

ทำการแทน
ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 2พ.ต.ทรงวุฒิ  เกื้อกูล

ผู้บังคับกองร้อยเสนารักษ์
สนับสนุนที่ 3